Skolpolitikerns möte med revisionen 

Jag har precis avslutat träff med revisorerna som barn- och bildningsnämndens vice ordförande. Både jag och nämndordförande är överens om att vi har en väl fungerande nämnd, med en stark majoritet och opposition. Vi utmanar varandra i de politiska frågorna samtidigt som vi ser utmaningarna i verksamheterna med t ex svårigheter att få behöriga lärare till Borlänge, att se och hjälpa varje elev men våra lösningar som ska ta oss till målen skiljer oss åt i vissa stycken. Jag får signaler från verksamheterna, lärare och föräldrar att barn faller mellan stolarna, att vårt statliga uppdrag inte uppfylls. 

Samtidigt så går vår nämnd med plusresultat, 13 mkr just nu, och vi får beröm av revisionen för väsentligt förbättrad budgetföljsamhet. Men vad gömmer sig bakom de sifforna? Jo, förskolan går plus med 5 mkr pga att vi inte får tag i förskollärare, grundskolan går back med 8 mkr pga ökade personal- och lokalkostnader samt att vi har en outnyttjad buffert på 16 mkr. Att vi inte får tag i behörig personal på förskolan och grundskolan är ett gigantiskt problem, som vi delar med resten av Sverige. Oavsett, bakom plusresultatet döljer sig en annan verklighet som vi måste bli bättre på att se. Jag efterlyser därför att vi mer noggrannt följer en mer verksamhetsnära statistik, som behöriga lärare, meritvärden, andel behöriga till gymnasiet tillsammans med en utökad dialog med verksamheterna. Jag lyfte därför till revisionen idag att vårt arbete med mål, måluppfyllelse, kvalitetsledning och styrning måste bli ännu bättre. I eftermiddag på barn- och bildningsnämndens arbetsutskott kommer jag därför med stöd av Alliansen att föreslå följande tillägg till vår nämndsplan inför 2018:

 • Ekonomisk styrning: Undersöka förutsättningarna för rektorerna och förskolecheferna att styra sin verksamhet och huruvida de tycker att styrmodellen är tillfyllest. 
 • Kontinuerlig uppföljning till nämnden av verksamheterna ekonomiskt, resultatmässigt och verksamhetsmässigt. Dialog med rektor direkt i nämnden. 
 • Redovisning av antal/andel obehöriga/behöriga lärare per ämne, årskurs och skola. 
 • Utredning och revidering av kostnaderna vid förändring av skolskjutsreglementet kopplat till bla det fria skolvalet.

Jag kommer också be om att få en redovisning av tidigare genomfört uppdrag om lärares/rektorers arbetssituation som jag initierade för många år sedan. Vad hände med det arbetet?

Jag önskar er en fortsatt trevlig torsdag! Nu ska jag vara konsult i några timmar innan nästa möte. 

/Monica


Bild från Palladium med några av Borlänges storheter Jussi Björling, Mando diao.  

Bra Bro(s)sberg! Äntligen lyssnar du :)

Bra Bro(s)sberg! Äntligen lyssnar du :)

Bra Ola Brossberg! Äntligen lyssnar Ola till kritiken och till polisen. Uppenbarligen lyssnar Ola inte på oss liberaler men bra att han ändå lyssnar på polisen och tar till sig kritiken om de problem som förekommer på Tjärna ängar och runt Träffpunkt Paradiset. 

Här kan du som DT:s Plus-kund läsa mer om hur han nu ändrat sig: Försoningsmötet – så ska kommunen och Polisen lösa Tjärna ängar-problemen

http://dt.se/dalarna/borlange/forsoningsmotet-sa-ska-kommunen-och-polisen-losa-tjarna-angar-problemen?referrer=app


Ola pratar i artikeln om att de ”delvis ska se över vuxennärvaron på gården”. Ola hade nämligen till slut ett möte med polisen: ”Det var ett bra och konstruktivt möte. Jag fick lite konstruktiv feedback av polisen med anledning av föreningsdriften och det finns saker vi ska ta till oss av” säger Ola i intervjun. 

Vidare fortsätter han: ”Det är några grejer vi ska jobba med mot föreningslivet. Vi ska delvis se över vuxnas närvaro på gården och regelverk kring föreningarna. Det har kanske varit en brist tidigare. Det kan uppstå situationer där vuxna måste agera.” 

Ola säger: ”De (polisen) framförde synpunkter kring attityd hos vissa ungdomar när polisen vistas där. Det handlar om värdegrunder gentemot varandra i samhället.” ”Vi ska formalisera regelverket kring hur föreningarna ska bedriva det här. När man startar upp såna här verksamheter måste det utvärderas. Det här är en naturlig följd. Vi vill ha en bra verksamhet. Det ska inte vara destruktivt.”

Först och främst blir jag förvånad att samarbetet inte varit reglerat tidigare när man faktiskt lämnar över en fritidsgårdsverksamhet. Sedan visar det sig också att varken Jan Björklund eller jag är fel ute i vår kritik. I slutänden är jag tacksam att vi agerade på uppgifterna vi fick från polisen. Det verkar nu bli bättring – för nu kommer vi till en av mina käpphästar – UTVÄRDERING.

Vad gäller Imse Vimse-verksamheten som är en öppen förskoleverksamhet, som drivs av Unga örnar i lokalerna och finansieras av Barn- och bildningsnämnden där jag sitter som 2.e vice ordförande, var kravet från start att det ska göras en riktig utvärdering för att få bidrag. I böjran av året yrkade jag i barn- och bildningsnämnden på att de får komplettera sin verksamhetsberättelse och bidragsansökan med en regelrätt analys och utvärdering. Mitt yrkande bifölls av nämnden. Utvärderingen höll inte måttet överhuvudtaget, vare sig för öppna förskoleverksamheten eller fritidsverksamheten. Det är min bedömning men nämnden var enig om behovet av utvärdering.  

Detta tillsammans med att områdespolisen ger varningssignaler om att det blivit sämre sedan fritidsgården inte är kommunalt driven är allvarligt tycker vi Liberaler. Det vi efterfrågar är att kommunen tar helhetsansvaret för vad som händer i Västra området och där är fritidsgården inkluderad. Jag vill se en fritidsgård med utbildad personal, med fältassistenter som jobbar förebyggande i området, tillsammans med skolan. Det innebär att kommunen är den aktör som polisen har kontakt med för att kontaktvägarna ska vara raka och inte uppdelat på flera föreningar. Föreningar får gärna samverka med kommunen så klart. I det här arbetet behöver fritidsnämnden kroka arm med oss i barn- och bildningsnämnden. Se det som en inbjudan Ola från nämndens liberala 2:e vice ordförande 🙂

Brossbergs besked är nu ett fall framåt, även fast jag så klart inte är helnöjd men vår motion ligger fast och kommunens ansvarstagande i området måste öka. Diskussionen kommer därför och måste fortsätta. 

Jag är tacksam att Jan Björklund besökte oss, att vi pratade med och lyssnade till polisen, att vi agerade. Jag hoppas och tror att det har skyndat på utvecklingen i Västra området i positiv riktning. Någonstans har ändå den liberala oppositionen gjort skillnad. Eller vad tror du?

Önskar er en härlig fredag!

/

Monica

PS. Klicka på bilden nedan så kommer du till artiklarna.

Liberalernas inspel i Borlänges budgetdebatt 2017

Hej allihopa och hoppas ni njuter av sommaren! Jag börjar själv komma ikapp lite och tänkte uppdatera lite här om vad vi Liberaler drivit inom Alliansen vad gäller vårens budgetarbete.

Här kan ni höra mig säga ungefär detsamma: http://borlange.fullmaktige.se/?kf20170613  Under anföranden kan ni klicka på mitt namn så kommer ni direkt till mitt anförande.

Monica_kf_170613

Vi lägger som ni vet en gemensam budget tillsammans med resterande allianspartier. För Liberalerna Borlänge har det varit viktigt att kämpa för följande i alliansbudgeten:

 • att Borlänge kommun måste arbeta vidare och utveckla den ekonomiska styrningen, från ledningsnivå ut till enhetsnivå i verksamheten, för att skapa framtida solida driftsresultat.  Verksamheterna kräver ständiga förbättringar, att vi i nämnderna hela tiden har uppsikt och inte är rädda för att sätta in åtgärder. Det kräver bra beslutsunderlag och konsekvensanalyser – ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi behöver alternativa möjligheter till dagens styrning. Vi vill göra satsning på förskolechefer och rektorer, att de får kunskap i ek styrning och ledarskap. Att de har de rätta förutsättningarna för att utföra sina uppdrag, inte bara i det pedagogiska uppdraget, utan även vad gäller den ekonomiska styrningen. Tappar vi styrningen längst ute i styrkedjan så har vi ingen styrning närmast politiken.
 • vi liberaler vill också fokusera på och höja kvaliteten i kärnverksamheten utifrån Liberalernas utlovade kärngaranti, dvs skolan, vården och omsorgen prioriteras.
 • Vi vill därför i alliansen satsa 136 mkr mer än majoriteten på förskola och skola under närmaste 4-årsperioden.
 • Vi satsar 76 mkr mer än majoriteten på vård och omsorg under perioden.

Den största satsningen vi gör inom Alliansen görs således inom förskolan och skolan, vårt profilområde.

Här bygger vi kommunens framtid stark. Varje elev ska ges utbildning utifrån elevens förutsättningar men kraftfull satsning måste även göras mot de högpresterande eleverna. I vår plan, håller vi fast till två mål vad gäller skolan:

 • Öka måluppfyllelsen
 • Nolltolerans mot kränkande behandling

Styrkan att ha få mål i sig  är att inte tappa bort sig i för många mål utan att fullt fokus ligger på de mål vi väljer. Särskilt stöd ska sättas in redan i förskolan. Skolan ska utmana alla, även de högpresterande eleverna. Oerhört viktigt att vi stimulerar och motiverar alla elever så vi inte sprider en kutym av låga ambitionsnivåer.

Jag har framhållit i alla år att lärarna är skolans viktigaste resurs för ökad måluppfyllelse och jag fortsätter med det. Vi vidhåller därför att vi behöver fortsätta höja lärarlönerna i Borlänge för att konkurrera inom länet och inom Sverige. För dem runt omkring oss gör samma sak. Jag nås av statistik från våra lärarfack där Borlänge fortfarande ligger i botten vad gäller löneläge. Det går inte ihop med majoritetens argumentation. Konkurrensen om lärarna är stenhård och vi måste ligga i framkant från Borlänge kommuns sida. Då handlar det om att höja lönerna rakt över, inte bara ingångslönerna. Sedan är det en självklarhet att vi förutom att höja lärarlönerna så måste lärarna erbjudas fortbildning och en god arbetsmiljö. Vi måste bli en attraktiv arbetsgivare helt enkelt.

Borlänge kommun måste intensifiera arbetet med kompetensförsörjning. Kommunen är i stort behov av behöriga lärare och förskollärare. Vi ser även att vårdbiträden kommer att behövas inom den kommunala äldreomsorgen. Det behövs göras en kraftfull satsning på att stoppa den ökade sjukfrånvaron.

En tydlig skiljelinje som vi fortfarande ser är att vi från Liberalernas och Alliansens sida vill att Borlängeborna får välja sin skola och omsorg i mycket större utsträckning än idag. Där lär vi få fortsätta kämpa för med tanke på den misstänksamhet som Socialdemokraterna och Vänstern uppvisar gentemot företagare överhuvudtaget.

Förutom detta deltog jag också i en intensiv debatt om nedskärningarna i LSS i kommunen där vi från Liberalerna kämpar för att alla ska ha rätt att leva ett så normalt liv som möjligt, trots funktionsnedsättning. Tyvärr är vi rätt ensamma om det men vi kommer inte att sluta. Om ni vill se LSS-debatten klickar ni in er på websändningen http://borlange.fullmaktige.se/?kf20170613 och klickar på punkt 22 så ser ni helheten och kan också välja talare och anförande där.

Jag önskar dig en skön helg!

/

Monica

Interpellation Politisk (s)ekreterare

Här kan ni läsa en interpellation som jag kommer att lägga på kommunfullmäktige tisdag den 10 februari. Tycker ni det verkar rimligt?

Ha en fortsatt härlig dag!

/Monica

-”En konsekvens av hur politiken har förändrats med ökade krav på att vara närvarande.”

– ”Uppdraget som heltidspolitiker har blivit mer och mer omöjligt.”

Så beskriver Jan Bohman, i DT den 20/1 2015, bakgrunden till att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att anställa en politisk sekreterare i Borlänge kommun. En politisk sekreterare som ska tjäna det socialdemokratiska partiet i Borlänge. Den politiska sekreteraren ska underlätta situationen för socialdemokratiska heltidspolitiker.

Bland sekreterarens kommande uppgifter nämns kontakter med media, allmänhet och egna partimedlemmar, att skriva insändare, stötta förtroendevalda i arbetet med att spridapolitik, att sköta kontakter med partiet centralt, omvärldsbevakning och att arbeta med interpellations- och motionssvar.

Flertalet medlemmar i Folkpartiet i Borlänge har reagerat på beslutad tjänst och gjorda uttalanden i tidningen.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge:

1. Hur motiverar du att Borlänges skattebetalare ska betala för den politiske sekreteraren när alternativet är att det socialdemokratiska partiet själva anställer och betalar lön för densamma?

2. Heltidspolitiker finns även från andra partier. Hur motiverar du att enbart en tjänst, som tjänar ett parti, inrättas?

3. Hur tänker du kring det demokratiska uppdraget för fritidspolitiker när situationen för en heltidspolitiker beskrivs som omöjlig och att politiker behöver vara mer närvarande?

Vi vill höja kvaliteten i förskolan

Förskolan har engagerat mig sedan jag gav mig in i Borlängepolitiken för tio år sedan.  Sedan dess har jag drivit förskolefrågor i kommunen.

Förskoleverksamhet drivs av Sveriges kommuner och kvaliteten varierar mellan de olika kommunerna och olika utförare. Folkpartiet driver förskolefrågor mycket aktivt nationellt också, vilket glädjer mig mycket. Mycket finns dock kvar att göra på kommunnivå. Texten nedan fick jag och Roger Haddad, riksdagsledamot från Västmanland publicerad i Dalademokraten 27/3 2014.

”Folkpartiet prioriterar förskolan och skolan nationellt, vi driver aktivt vikten av fokus på kunskap och kvalitet även lokalt. Förskolan är en av de viktigaste verksamheterna vi har och svensk förskola håller hög internationell nivå. Trots detta finns det stora skillnader i landets kommuner.

Vi vill därför öka statsbidraget med 375 mkr så att mer personal kan anställas och barngrupperna kan minskas, särskilt för de minsta barnen.

Vi vill också förlänga fortbildningssatsningen för personal i förskolan, stötta förskolecheferna med ett eget fortbildningslyft och vi vill säkra kompetensförsörjningen till förskolan, inte minst tillgången på förskollärare.

Regeringen har i kommande budget aviserat en ökning med 800 nya platser på förskollärarutbildningen. Det är en ökning med 25 % och gäller från 2015. Tillgången till förskollärare är viktig vid sidan av det viktiga arbete som barnskötarna gör.

Kommunen och de enskilda har det yttersta ansvaret för förskoleverksamheten och granskningen av dess kvalitet lokalt. Vi ger nu ett uppdrag till Skolinspektionen att kunna göra stickprov och titta på kvaliteten i förskolan, det kan omfatta barngruppernas storlek eller tillgången på behörig personal.

Folkpartiet lyfter särskilt förskolans kvalitet inför valet. Den perioden är helt avgörande för hur det sedan går för eleverna i grund- och gymnasieskolan.”

Alltid roligt när våra insändare publiceras. Här hemma är nu alla barn och vi vuxna friska. Det tog några veckor att få oss alla att friskna till.

Hoppas att ni mår bra och jag önskar er en toppenvecka!

/Monica

Blåklint_2

YES! Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan

YES! Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan

Det var mitt engagemang för barn och unga som drog in mig i Borlängepolitiken som fritidspolitiker 2004. De långa köerna till förskolan och de växande barngrupperna fick mig att börja engagera mig och har sedan dess gett mig kraft och driv i barn- och skolnämndens opposition i snart 8 år.

Du skulle kunna tro att det hade blivit bättre under 8 år men nej. Socialdemokraterna lyckas inte med dessa frågor i Borlänge kommun. Att jobba i opposition och samtidigt se hur saker inte blir bättre är frustrerande, men samtidigt driver det mig vidare att hela tiden ifrågasätta majoriteten och komma med egna förslag.

Vad gäller förskolan så växer förskoleköerna igen i Borlänge. Barngruppernas storlek ökar på sina håll i kommunen.  Jag skulle kunna skicka in mina insändare och interpellationer från 2006-2007 efter att ha bytt namn på ansvarig från Socialdemokraterna. Då var det Kenneth Persson och nu är det Mari Jonsson.

I helgen kände jag att det vände och det beror inte på sossarna. Jag är en stolt och glad liberal idag!

Stolt och glad efter att ha kommit hem från ett riksmöte där jag än en gång känt Folkpartiets liberala värderingar pulsera genom min själ.

Stolt och glad att Jan Björklund igår presenterade ett förslag som i grunden stödjer kvinnor som misshandlas och att deras gärningsmän som en skärpning ska få fotboja redan vid kontaktförbud.  Återkommer till det i ett senare inlägg.

Men idag är jag mest stolt och glad över dagens nyhet från vår förskoleminister Maria Arnholm: en förskolesatsning på 650 mkr!

I korthet:

 • 25 % fler förskollärare ska utbildas.
 • En kvalitetsgranskning ska genomföras över bl a personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning.
 • Ökat statsbidrag för mer personal och mindre grupper.
 • Möjlighet för Skolinspektionen att göra stickprovsbesök på kommunernas förskolor.
 • Förskolelyftet där förskolepersonal kan fortbilda sig förlängs till 2018. 
 • Förskolecheferna får också ett eget förskolechefslyft för fortbildning.

Folkpartiet och Regeringen har föreslagit dessa åtgärder i kommande vårproposition.

Det står klart för mig att i ännu en fråga får staten komma till kommunernas undsättning där bl a min boendekommun Borlänge misslyckas.

Jag är glad och stolt idag att Folkpartiet tar täten och lägger förslag så att barngruppernas storlek kan minskas och att mer förskolepersonal kan anställas. Det är de viktigaste insatserna för att skapa en god grogrund för förskolebarnens lärande och ge dem en trygg tillvaro i förskolan. Grunden för fortsatt kunskapsinhämtning läggs i förskolan.

Den 14 september är det val. Vad väljer du?

Lundin och Arnholm

 

Här ser ni mig och förskoleminister Maria Arnholm när hon var på besök i Borlänge för ett par veckor sedan.

När jag tänker på dagens nyhet så kan jag inte låta bli att tänka: tänk om något mer är möjligt? Tänk om allt är möjligt? 😉

/Monica

Riktlinjer sötsaker i Borlänges skolor/ förskolor

Länk till artikel i Borlänge tidning: Riktlinjer sötsaker i Borlänges skolor/förskolor

Så var det då avgjort. Idag på barn- och bildningsnämnden beslutades om riktlinjer för mat i Borlänges förskola/skola.

Det som diskuterades var avsnittet ”söta drycker, godis, bakverk, glass”.

Sossarna och Miljöpartiets förslag lyder:

Livsmedelsverket rekommenderar att inga söta drycker (saft, läsk, energidryck eller liknande), bakverk, glass eller godis bör serveras i förskola och skola.

Verksamheten  ansvarar för all den mat som serveras i förskola/skola. Ett alltmer omfattande behov av specialkost innebär att det inte är lämpligt att barn/elever tar med sig glass, bakverk eller andra sötsaker och bjuder på.

Borlänge kommun kan vid enstaka tillfällen inför ledigheter eller högtider servera något festligare som exempelvis glass.

Det första stycket har jag inget problem med. Även fast jag ibland funderar på hur mycket Livsmedelsverket hänger med i utvecklingen om kost. Det känns som att de fortfarande ligger kvar i tallriksmodellen, trots LCHF, GI…..

Jag föreslog att andra och tredje stycket skulle lyda som följer:

Verksamheten ansvarar i regel för all den mat som serveras i förskola/skola.

Dock är det upp till vårdnadshavare och personal att i dialog avgöra vad barn/elever kan ta med sig vid t ex utflykter och födelsedagsfirande.

Borlänge kommuns verksamheter får i sin planering avgöra huruvida något festligare bakas/serveras inför tex ledigheter och högtider.

Alliansen, OFA och SD röstade på mitt förslag. Tyvärr övervikt för majoriteten med röstsiffror 8-7.

Ser ni skillnaderna i förslagen?Låt mig förklara:

I sossarnas förslag till andra stycket detaljstyr nämnden verksamheterna. Jag tycker att vi ska vara  försiktiga med detaljer eftersom det kan få konsekvenser i verksamheten, som vi inte ser när beslutet tas. Det andra stycket innebär t ex också att barnen INTE ska ta med sig egen matsäck när de ska på utflykt utan skolan ska ansvara för allt som serveras, så då ska personalen förbereda det också. Har inte vår förskolepersonal nog att tänka på? Vad kostar detta? Jag har inte sett någon kostnadsberäkning.. Ett exempel på att man inte tänkt efter med formuleringen..

När det gäller specialkost så har vårdnadshavaren ansvaret att anmäla  vilken specialkost som barnet behöver. Detta fungerar idag och jag är helt övertygad att det fortsatt går att lösa i dialog med vårdnadshavare och personal. Tänk er ett föräldramöte där frågan tas upp, det talas om kosten överhuvudtaget och man kommer överens om vad som ska gälla på avdelningen. Kanske man bestämmer sig för att fira födelsedagarna vid ett tillfälle per månad? Det finns säkert fler bra sätt. Vänsterpartistens argument var att hennes barn fick en allergichock i skolan för uppskattningsvis minst 20 år sedan. Anekdotisk bevisföring kallade en klok ledamot det hela.

Det viktiga är att sådana beslut ska tas i verksamheten och inte av fritidspolitiker som träffas 1 gång/månad. Jag kan lova att vi har större frågor än så att diskutera. HUR vi ska klättra från plats 283 av landets 290 kommuner i lärarförbundets ranking är ett exempel.

I det tredje stycket ville jag få in att personalen via sin planering får fundera ut hur de vill planera och fira festligare tillfällen. Om Livsmedelsverkets rekommendation ska gälla fullt ut så bör inte söta bakverk serveras, vilket även innebär bakas. Innebär det att det är slut med pepparkaksbaket till luciafesten, slut med muffinsbaket till höstfesten? Bakning används dessutom ofta för att pedagogiskt symbolisera matte…

Ekonomi tas upp som ett argument. Låt mig påminna om att sossarna med flera i Borlänge har beslutat att förskolan är avgiftsfri för inkomster upp till 20 000 kr. Alla partier förutom Alliansen och OFA har också beslutat om att i Borlänge får man ett högre försörjningsstöd än i resten av Sverige. Ändå drar man fram kortet om Borlänges barnfattigdom. Igår meddelade Rädda Barnen att barnfattigdomen minskar. Glad nyhet! Men den verkar inte ha nått fram till Socialdemokraterna. Det svider troligen att regeringens jobbpolitik funkar. Blöjorna får man betala själv som vårdnadshavare i Borlänge. Inkonsekvent eller hur? Blöjor är definitivt dyrare än isglass och matsäck.

Nä, det här beslutet hade verksamheterna kunnat ta tillsammans med vårdnadshavarna. Nu har sossarna, miljöpartiet och vänstern fingrarna i syltburken! Eller ska man säga kakburken? Nu blir det upp till personalen att tolka det som står och det ska bli intressant att höra i morgon bitti.

Själva känner vi som föräldrar att vill grabben ha en macka och bulle i sin matsäck då ska han få det. Bör-rekommendationer och att överheten berättar för mig vad som är lämpligt och inte betackar jag mig för.

277 dagar kvar 😉

Glädje till er! Här är en bild på när vi firade vår nuvarande 5-årings första födelsedag 🙂

9430_1226386830447_5157729_n

fp-knapp-1-shadow

Frågor och svar om Borlänges invandring. # 4 Vem kommer att bo i ev. nybyggda bostäder i Borlänge?

Om det byggs nya bostäder i Borlänge, kommer dessa att fyllas med flyktingar och invandrare?

Nej. Hyran för de nybyggda husen skulle bli alldeles för hög för en person

som inte har någon egen försörjning.

Försörjningsstöd eller etableringsersättningen räcker inte till hyran på en nybyggd lägenhet.

Samma sak gäller för nyrenoverade lägenheter i nuläget.

Om det byggs nya bostäder så kommer det att flytta in människor

som har råd att betala den relativt höga hyran.

Läs mer på Borlänge kommuns hemsida.

Ja, idag fick jag reda på att etableringsersättningen är 308 kr/dag. Det kommer man inte långt med…

/Monica

fp-knapp-1-shadow

Frågor och svar om Borlänges invandring. # 3 Varför kommer människor till Borlänge som ska återförenas?

Varför har det kommit ca 550 personer till Borlänge på grund av familjeåterföreningen?

De senaste två åren har det varit svårt för personer som inte kan

styrka sin identitet att återförenas med anhöriga med uppehållstillstånd i Sverige.

Anledningen är ett antal domar i Migrationsöverdomstolen där det slogs fast att

anhöriginvandrare måste styrka sin identitet.

Det är främst anhöriga från Somalia som drabbats eftersom landet sedan 1991

inte haft en fungerande administration som utfärdat eller förlängt pass som godtas i Sverige.

En ny dom i Migrationsöverdomstolen gör det lättare för barnfamiljer att

återförenas med släktingar i Sverige.

Många av de flyktingar från Somalia som tagits emot i Borlänge kan nu

återförenas med sina anhöriga.

Mer information finns på Borlänge kommuns hemsida.

Förstå den glädje att återförenas med sina barn, sin förälder/föräldrar, bror eller syster ❤

Personligen har jag svårt att sätta mig in i hur det är att överhuvudtaget

fly från krig, tvingas lämna barn och familj… Huvva, vi är förskonade den saken är klar.

Det får mig bara mer beslutsam att värna mänskliga rättigheter och hjälpa människor som flyr. Men fler kommuner och framför allt andra EU-länder behöver också hjälpa till. Tillsammans kan vi lösa den här akuta flyktingssituationen i världen.

/Monica

fp-knapp-1-shadow

Frågor och svar om Borlänges invandring #1Ensamkommande barn

Har Borlänge någon överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn?

Borlänge hade när svaret skrevs ingen överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn. Det kommer ändå ett antal ensamkommande barn per år till kommunen. Detta är ännu ett exempel på att överenskommelser inte påverkar det faktiska mottagandet.
De flesta som kommer har någon släkting eller någon annan man känner som bor i kommunen.
Antalet per år följer ungefär samma trend som det övriga flyktingmottagandet. Antalet ensamkommande barn ökade mellan åren 2007-2009 för att sedan minska igen.
Mellan åren 1999 – 2006 kom det sammanlagt 11 ensamkommande barn till kommunen. Det kommer med stor sannolikhet en tvingande lagstiftning inom kort som innebär att alla kommuner skall ta emot ensamkommande barn. Därför har kommit föregått detta och skrivit avtal för att öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn som kommer att drivas i kommunens regi.
Som liberal tycker jag att det är självklart att vi värnar om de mänskliga rättigheterna och hjälper människor i nöd.

Antal ensamkommande barn i Borlänge

År Antal barn
2007 15
2008 28
2009 41
2010 12
2011 6
2012 10